IDI VIDI d.o.o. hrvatski English Deutsch Français Italiano Slovenščina

U životu ne možete biti pobjednik
ako stalno strahujete od poraza.

(Charles Lynch)

Biraj!

Prijevodi i lektura

Brza, financijski isplativa i profesionalna usluga lekture te prevođenja s hrvatskoga jezika na strane jezike i sa stranih jezika na hrvatski jezik.

 • u ponudi imamo više od 50 stranih jezika
 • surađujemo s više od 500 profesionalnih prevoditelja i lektora
 • prevodimo za više od 500 pravnih i fizičkih osoba iz Hrvatske i inozemstva
 • budite konkurentni u EU, prevedite svoje internet stranice te druge materijale na željene strane jezike

Opći uvjeti poslovanja

1. OPSEG USLUGA

Opseg usluga koje se reguliraju ovim uvjetima uključuje usluge prevođenja s hrvatskog na strani jezik i sa stranog na hrvatski jezik, ili sa stranog na strani jezik, jezične, pravne, znanstvene i tehničke revizije, lekture i tiskarske korekture prevedenih tekstova, vođenja višejezičnih projekata, te druge povezane jezične usluge koje pruža IDI VIDI d.o.o., Trg Stjepana Radića 9, 10 410 Velika Gorica (u nastavku: Izvršitelj).

2. NARUDŽBA PRIJEVODA

Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (potpisani primjerak ponude ili obavijest o prihvaćanju/narudžba putem e-pošte ili faksiranog dokumenta i dostavom materijala za prevođenje ili drugu obradu u okviru opsega usluge), smatra se da je Naručitelj izdao neopozivu narudžbu i nalog za izvršenje usluge specificirane u ponudi. Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke i/ili podatke tvrtke koju zastupa u svrhu osiguranja urednog preuzimanja i naplate posla.
Narudžbom prijevoda Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.
Za izradu informativne ponude Naručitelj nam mora dostaviti što više podataka kao što su: tekst za prijevod, jezik prevođenja, posebna lektura, rok izrade, ostali detalji po želji. Sam upit odnosno naša informativna ponuda ne računaju se kao potvrđena narudžba jer je bitan uvjet za pravovaljanost narudžbe potvrda narudžbe preko narudžbenice (kao službena narudžba podrazumijeva se narudžba preko elektroničke pošte odnosno narudžbenica poslana faksom i poštom; originalna narudžbenica odnosno pravilan oblik narudžbenice) ili plaćanje usluge u roku i pod uvjetima koji su navedeni u ponudi (obično u obliku predračuna). U slučaju ako usluga nije plaćena u roku navedenom u ponudi ili narudžbenica nije poslana, ne podrazumijeva se da je ikada bila naručena. Dakako, u tom ćemo primjeru vašu narudžbu voditi kao evidencijsku narudžbu. U takvom slučaju, bez obzira na prethodni događaj, dobit ćete željenu uslugu, ali pod novim uvjetima.

3. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA

Svi osobni podaci, tekstovi, usmeni i pisani dogovori i svi ostali materijali koji Izvršitelju budu stavljeni na raspolaganje u svrhu izvršenja dogovorenog posla čuvaju se kao poslovna tajna i ne prosljeđuju se trećim osobama. Svaki prevoditelj-honorarni suradnik Izvršitelja obvezan je na čuvanje poslovne tajne. Svi materijali koji su u vlasništvu Naručitelja vratit će se istom na njegov zahtjev, a svi prevedeni tekstovi trajno će se uništiti na poseban zahtjev Naručitelja, ukoliko su uredno plaćeni. Naručitelj na poseban zahtjev može dobiti Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedini prevoditelj koji radi na dotičnom projektu. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije ili za vrijeme izdavanja radnog naloga. Preporučamo da se strogo povjerljivi dokumenti dostave direktno “na ruke”, budući da slanje informacija putem elektroničke pošte ili općenito putem Interneta unatoč svim našim mjerama zaštite ne može osigurati 100%-tnu zaštitu od neovlaštenog pristupa.

4. TERMINOLOGIJA

Ukoliko Naručitelj želi da prijevod sadrži određenu terminologiju, dužan je to priopćiti Izvršitelju istovremeno s isporukom dokumenata. Ukoliko Naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike i materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti po svom najboljem znanju uz korištenje svih javnosti dostupnih i naših internih rječnika, pojmovnika i materijala. U slučaju da nam de dostavite željenu terminologiju koju trebamo koristiti pri prijevodu, nećemo uvažiti primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular. Prilikom prevođenja koristimo standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi.
Naručitelj se obavezuje da će, ako će Izvršitelj to zahtijevati, imenovati kontaktnu osobu na koju će se Izvršitelj moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju. U suprotnom će Izvršitelj koristiti literaturu koja mu je dostupna.
Izvršitelj kod svojih prijevoda, koji idu u tisak, preporučuje jezičnu lekturu. Za pritužbe na nelektorirane tekstove koji su već objavljeni u tisku ili u sredstvima javnog obavještavanja Izvršitelj ne može preuzeti odgovornost. Jezična se lektura može dodatno naručiti kod Izvršitelja.

5. ROKOVI

Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga/narudžbe i navode se u ponudi. Ukoliko rok isporuke nije utvrđen, isporuku usluge ćemo izvršiti prema svojim mogućnostima, internim prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola. Slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke. Slučajem više sile smatra se između ostalog sljedeće: prirodne katastrofe, vremenske nepogode koje onemogućavaju dolazak radnika na posao, rat i ratna događanja, štrajk, prosvjedi i sl., požar, poplava, nestanak električne energije i greške u radu mreže, epidemije i sl. Naručitelj je dužan tekst, koji će se prevoditi, poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, potom Izvršitelj ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda. Rok prijevoda se određuje kod primanja teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni dani na kraju tjedna i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

6. OBRAČUN

Obračun se vrši na temelju opsega prevedenog teksta, ili na temelju opsega izvornika ako je potrebno unaprijed odrediti cijenu. Najmanja obračunska jedinica je 1 (jedna) autorska kartica koja sadrži 1450 slovnih mjesta s razmacima, osim ukoliko je s Naručiteljem drugačije ugovoreno. Kod narudžbi koje uključuju prevođenje u CAT alatima obračun se može vršiti na temelju broja riječi izvornog teksta. Obračun se vrši pomoću posebnog softvera za prebrojavanje i izračun slovnih znakova. Ukoliko obračun pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene prevoditelja. Cijene vrijede prema našem aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog Naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda, obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Konkretna ponuda može se dati samo ukoliko je Naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga. Za reviziju, lekturu i/ili korekturu tuđih prijevoda, pridržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda, u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi za nas jednaki utrošak vremena i rada kao da smo sami preveli tekst.

7. PLAĆANJE

Sve usluge plaćaju se unaprijed ili prilikom preuzimanja istih odnosno prema rokovima dospijeća koji su navedeni na računu i/ili u ugovoru o poslovnoj suradnji, ako je isti zaključen. Ako se usluge isporučuju putem Interneta, Naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti Izvršitelju potvrdu o uplati. Ako Izvršitelj nije primio potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata nije izvršena. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje Izvršitelj prema zakonu ima pravo. Izvršitelj može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu, osim u slučaju kada je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i na račun treće strane, čije će ime i adresu dati Izvršitelju kod izvedbe narudžbe i priložiti dokaz o suglasnosti treće strane. Usluge se zaračunavaju u skladu s važećim cjenikom Izvršitelja na dan sklapanja ugovora ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s Naručiteljem. Stalnim poslovnim partnerima se može, u skladu s posebnim ugovorom o nuđenju usluga, odobriti stalni popust. Za veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti. Ako Naručitelj prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju je Naručitelj dužan podmiriti Autoru sve troškove koji su nastali zbog njegovog otkazivanja. Pravnim se osobama račun izdaje nakon obavljene usluge. U slučaju ako Naručitelj nije podmirio svoj dug i nakon dobivanja opomene, Izvršitelj može koristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana, i td.). Obračunavamo 10-postotnu maržu za materijale koji nisu u elektroničkom obliku. Žurni prijevodi su svi prijevodi teksta čija količina prelazi 6 kartica dnevno. Na žurne prijevode ne priznajemo reklamaciju.

8. REKLAMACIJA

Reklamacije su moguće samo ako je Naručitelj podmirio sve svoje obveze. U slučaju da Naručitelj smatra da izvršena usluga ima nedostatke u kvaliteti prijevoda ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, Naručitelj je dužan dostaviti pisanu reklamaciju u roku od 7 dana od primitka prijevoda te detaljno obrazložiti razlog svoje reklamacije.

Reklamacija će se smatrati opravdanom:

 • ako prijevod sadrži manjak ili višak informacija u odnosu na original
 • ako prijevod sadrži netočne podatke u odnosu na original
 • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
 • ako je prijevod gramatički neispravan

Reklamacija se neće smatrati opravdanom:

 • ako je riječ o sinonimu
 • ako se prevedeni pojam u istom značenju nalazi i u rječnicima koji su dostupni javnosti
 • ako je riječ o pojedinačnoj pogreški u pisanju (tipografske greške) i ako ta pogreška ne mijenja pravu smisao cijele rečenice
 • ako je pogreška nastala zbog gramatički nekorektnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje Naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u 1. točki ovih Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju da je reklamacija opravdana, Naručitelj će odrediti rok za korekturu prijevoda. Izvršitelj će takvu korekturu, koja je potrebna zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.

Stilska poboljšanja, odnosno korekture specifičnih stručnih pojmova ili kratica (poglavito stručnih pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila tvrtke Naručitelja) ne smatraju se nedostacima prijevoda. Pridržavamo pravo da posebno obračunamo takve korekture, ukoliko taj dio posla nije dogovoren tijekom izdavanja radnog naloga, odnosno ukoliko Naručitelj nije prije početka posla dostavio odgovarajuće popise stručnih, odnosno internih pojmova.

9. ODŠTETA

Svi zahtjevi za odštetom protiv Izvršitelja su ograničeni iznosom računa za dotičnu uslugu, osim ukoliko je drugačije propisano ili ugovoreno. Od ovoga se izuzimaju slučajevi namjere ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

10. AUTORSKA PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA

Autorska prava i prava korištenja tekstova, prijevoda, grafika i dokumentacije koji su izrađeni u okviru izvršenja naručenog posla ostaju u vlasništvu Izvršitelja do podmirenja cjelokupnih potraživanja, osim ukoliko je u ugovoru s Naručiteljem drugačije određeno.

11. REFERENCE

Pridržavamo pravo da ime Naručitelja postavimo na našu Internet stranicu i druge promidžbene materijale kao referencu. To pravo nećemo iskoristiti ako nas Naručitelj pisanim putem obavijesti o svom protivljenju. Naručitelj ima pravo u bilo koje vrijeme pisanim putem zatražiti da se njegovo ime i naša poslovna suradnja zadrže u strogoj diskreciji.

12. SALVATORNA KLAUZULA

Ukoliko bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

13. SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta primjenjuje se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

 

Ova stranica upotrebljava kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda internet stranice idividi.hr slažete se s upotrebom kolačića u skladu s našom politikom o upotrebi kolačića.

Prihvaćam    Pročitajte više

IDI VIDI